Diensten

Alle benodigde diensten voor bedrijven en particulieren

Veel bedrijven hebben hun eigen ICT-partner. Deze partners kunnen de gehele of een gedeelte van de interne automatisering regelen. IntoInternet werkt met veel ICT-partners samen. De diensten van de ICT-partners kunnen over de internetverbinding van IntoInternet worden aangeboden. De ICT-partner blijft dan verantwoordelijk voor haar diensten.

Indien u of uw ICT-partner gebruik wil maken van extra diensten bovenop de internetverbinding dan is mogelijk. IntoInternet biedt al­le dien­sten op het ge­bied van te­le­com­mu­ni­ca­tie en in­ter­net die van be­lang zijn voor el­ke on­der­ne­mer. Als ba­sis geldt de in­ter­net­ver­bin­ding. Bo­ven­op de in­ter­net­ver­binding le­ve­ren wij de vol­gen­de dien­sten:

 • Internet

  Internettoegang van IntoInternet is toegang tot het wereldwijde internet door middel van een breedbandverbinding. IntoInternet gaat in beginsel uit van een verbinding met het internet op basis van glasvezel in combinatie met een straalverbinding. Deze combinatie heeft als eigenschap dat snelle en betrouwbare verbindingen gerealiseerd kunnen worden tegen aantrekkelijke tarieven. En dit op locaties waar dit bij de reguliere marktpartijen niet mogelijk is.

  WAT KUNT U ERMEE?
  Internet biedt u toegang tot het wereldwijde internet. De breedbandverbinding is tevens de basis van alle andere diensten die IntoInternet aanbiedt.

  WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN INTOINTERNET?
  Internet van IntoInternet heeft voor u verschillende voordelen:

  • Snelle breedbandinternet verbinding, U zult geen last meer hebben van trage verbindingen en u beschikt over een toekomstvaste verbinding.
  • U kunt alle telecommunicatiediensten voor uw bedrijf over één verbinding laten lopen en u heeft dus geen aparte verbindingen meer nodig voor internet, bellen en pinnen. U zult dus op verbindingen gaan besparen.
  • Onze verbindingen zijn symmetrisch. Dit betekent dat u net zo snel data kunt verzenden als ontvangen (in tegenstelling tot kabel en DSL). De verbindingen zijn dus uitermate geschikt voor het werken in de Cloud, het maken van online back-up’s van uw bestanden maar bijvoorbeeld ook voor camerabewaking.
 • Telefonie

  Te­le­fo­nie van IntoInternet is de dienst voor te­le­fo­ni­sche com­mu­ni­ca­tie met de rest van de we­reld. Vas­te te­le­fo­nie maakt de laat­ste ja­ren een enor­me ont­wik­ke­ling door. Dit komt door de op­komst van het zo­ge­naam­de Voi­ce over IP (VoIP). Voi­ce over IP staat voor te­le­fo­nie over in­ter­net pro­to­col. Veel men­sen den­ken dat dit bel­len over in­ter­net is. Dit is niet he­le­maal juist. Hoe­wel je met VoIP tech­no­lo­gie ook kunt bel­len over in­ter­net, staat VoIP ei­gen­lijk voor bel­len over da­ta-net­wer­ken.

  De te­le­fo­nie­dienst van IntoInternet is ge­ba­see­rd op VoIP-tech­no­lo­gie, maar wordt niet ge­trans­por­teerd over in­ter­net. Te­le­fo­nie wordt ver­voerd in een ‘ei­gen’ ka­naal en gaat niet over in­ter­net. Hier­mee kan de kwa­li­teit van elk telefoongesprek gega­ran­de­erd worden. Bovendien wor­den ge­sprek­ken vei­lig ge­trans­por­teerd.

  Te­le­fo­nie van IntoInternet is te­le­fo­nie van de 21ste eeuw. Dit be­te­kent dat al­les wat u kunt be­den­ken op het ge­bied van te­le­fo­nie mo­ge­lijk is te­gen zeer aan­trek­ke­lij­ke tarieven. Hier­bij moet u den­ken aan:

  • vas­te en mo­bie­le in­te­gra­tie;
  • net­werk ge­ba­seer­de te­le­foon­cen­tra­les met zeer uit­ge­brei­de func­ti­o­na­li­teit;
  • al­le vas­te te­le­foon­dien­sten over één ver­bin­ding;
  • in­te­gra­tie van de te­le­foon­dien­sten met uw com­pu­ter­net­werk (bij­voor­beeld con­tac­ten bel­len uit uw MS Out­look adres­boek);
  • voi­ce­mail naar e-mail;
  • vi­deo­bel­len op ho­ge kwa­li­teit.

  Na­tuur­lijk kunt u met bel­len te­gen zeer aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven. On­der­ling bel­len tus­sen aan­slui­tin­gen van IntoInternet is zelfs gra­tis (bel­len naar 088, 085, 14xy en 116xyz num­mers uit­ge­zon­derd).

  IntoInternet biedt de vol­gen­de te­le­foon­dien­sten aan:

  1. Stan­daard (ana­lo­ge of PSTN) te­le­foon­lij­nen (1 of 2)
  2. ISDN-2 lij­nen of SIP trun­king
  3. Te­le­foon­cen­tra­le

  Al­le va­ri­an­ten heb­ben stan­daard de ge­brui­ke­lij­ke func­ti­o­na­li­tei­ten van vas­te te­le­fo­nie zo­als bij­voor­beeld door­scha­ke­len en num­mer­weer­ga­ve.

  Met na­me de dienst “te­le­foon­cen­tra­le” van IntoInternet biedt on­ge­ken­de mo­ge­lijk­he­den. De­ze dienst ver­vangt uw hui­di­ge te­le­foon­cen­tra­le door een te­le­foon­cen­tra­le, die zich in het net­werk van IntoInternet be­vindt. Op uw zaak staan al­leen te­le­foon­toe­stel­len en al­le ‘in­tel­li­gen­tie’ be­vindt zich in het net­werk van IntoInternet. Bovendien zorgt IntoInternet er voor dat deze centrale altijd up-to-date is.

 • Televisie

  Wij kijken kritisch naar de televisiediensten die nu worden geboden via glasvezel en kabelnetwerken. Het beeld via satelliet is vandaag de dag nog steeds het beste in kwaliteit van beeld en kleurdiepte. Diensten als Netflix, NLZiet, HBO, Videoland, etc. bieden ook hele goede kwaliteit. Ook 4K (opvolger van HD) series en films zijn al te bekijken. Enige wat daarvoor nodig is, is een snelle internetverbinding en een abonnement op een dienst.

  IntoInternet adviseert gebruik te maken van KNIPPR als televisiedienst. Deze dienst biedt een goede prijs/prestatieverhouding. Verschillende klanten gebruiken deze dienst naar tevredenheid.

 • Pinnen

  Pinnen van IntoInternet is het veilig & gecertificeerd afhandelen van pintransacties over een breedbandverbinding van IntoInternet. De transactiegegevens worden rechtstreeks vanaf ons netwerk bij Equens afgeleverd, waardoor het niet over het internet wordt afgehandeld. Een veilig gevoel.

  Met pinnen over breedband worden uw transacties door het pinapparaat verstuurd over uw IntoInternet-aansluiting. Als u voor pinnen nu nog een aparte telefoon- of ISDN-lijn gebruikt dan kunt u deze opzeggen. Hiermee bespaart u maandelijkse kosten en verkeerskosten, omdat u per pintransactie geen ‘tikken’ meer betaalt. Bij IntoInternet betaalt u een vast bedrag per maand, waarmee u zoveel kunt pinnen als u wilt. Het is ook mogelijk meerdere pinapparaten, zonder meerkosten, aan te sluiten op deze dienst, waardoor nog meer bespaard kan worden.

  WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U?

  Pinnen over breedband heeft voor u verschillende voordelen:
  Geen aparte verbindingen meer voor de pin terminals;
  Geen kosten meer voor ‘tikken’;
  Meerdere pin terminals aan te sluiten op één IntoInternet aansluiting;
  Zeer korte transactie tijden (paar seconden), dus niet meer wachten bij het afrekenen.

  WAT HEEFT U NODIG?
  In de eerste plaats heeft u een abonnement nodig op één van de pakketten van IntoInternet. De pindienst van IntoInternet loopt over gecertificeerde verbindingen, waardoor kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid gewaarborgd zijn.

  Wanneer u pinnen aanvraagt bij IntoInternet, dan zullen wij uw pakket geschikt maken voor pinnen over breedband. Wanneer de verbinding aangepast is, dan krijgt u van ons bericht. U kunt uw leverancier dan opdracht geven de pinapparaat te wijzigen van inbelverbinding naar pinnen over breedband. Natuurlijk heeft u, naast de dienst van IntoInternet, ook een pincontract bij uw bank nodig.

  TECHNISCHE GEGEVENS

  • Ondersteunde acquring hosts (afhandelaar van betaalverkeer)
  • Equens en CCV
  • Transportmechanisme
  • Internet Protocol (IP)

   

  OPTIE: ALTIJD PINNEN

  Met “Altijd Pinnen” kunnen uw klanten altijd pinnen. Bij een storing van de internetverbinding, loopt het PIN verkeer – automatisch – via het mobiele netwerk. Ook de alarminstallatie (alleen alarm over IP) loopt via het mobiele netwerk en blijft functioneren. Op verzoek is ook internet en emailverkeer mogelijk. Hiervoor geldt een datalimiet van 20 MB per dag.

  Uw modem wordt uitgebreid met een Sim-kaart.

  PRIJZEN (excl BTW)
  Per maand: €7,50
  Eenmaling: €49,50

  Dataverbruik buiten bundel (20 MB per dag) €0,30 per MB

  WAT KUNT U ERMEE?
  Hoewel de kans op een storing van de internetverbinding klein is, is voor bedrijven met een PIN automaat een storing van de internetverbinding vanzelfsprekend een ramp. Met consumenten die bijna geen contact geld op zak hebben, leidt niet kunnen pinnen veelal automatisch tot omzetverlies en in sommige gevallen tot imagoschade. Met “Altijd Pinnen” van InToInternet, gaat bij een storing van de internetverbinding – automatisch – het PIN en Alarm verkeer (alarm over IP) via UMTS lopen.

  WAT KUNT ER NIET MEE?

  ‘Altijd Pinnen’ zorgt dat uw klanten altijd kunnen pinnen. Deze dienst is niet bedoeld als een volwaardige back-up dienst voor internet. Na een telefonisch verzoek hiertoe, zal door InToInternet internet en mailverkeer wel mogelijk zijn. Er geldt dan een datalimiet van 20 MB per dag. Dataverkeer boven deze limiet wordt in rekening gebracht.

  Om de automatische omschakeling naar het mobiele netwerk mogelijk te maken, hebben wij volledige toegang tot de router nodig. Deze dienst is daarom alleen mogelijk als InTOInternet de router beheert. De router kan niet als ‘bridge’ geconfigureerd worden.

  Bellen over internet (VoIP) is niet mogelijk. Neemt u telefonie af bij InToInternet, dan kan op verzoek het inkomende telefonieverkeer doorgezet worden naar bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer.

  TECHNISCHE GEGEVENS

  • Netwerk • UMTS
  • Snelheid back-up verbinding • 3,5 Mbps
  • Diensten direct beschikbaar na omzetting • Pinnen over IP, Alarm over IP
  • Databundel per 24 uur • 20 MB per dag

  Voor pin, alarm, kassaverkeer en het ontvangen en versturen van de meest noodzakelijke email is dit ruim voldoende

  • Dataverbruik buiten databundel • € 0,30 per MB
  • Beheer router • InToInternet
  • Router in ‘router’ of ‘bridge’ mode • “Altijd Pinnen’ werkt alleen als het modem in ‘router mode’ is ingesteld
  • Ondersteuning voor telefonie back-up • Nee, ‘Alleen Pinnen’ is alleen bedoeld voor pin-, en alarmdiensten. Op verzoek kan de verbinding opengesteld worden voor dataverkeer (mail en webverkeer). Houdt hier wel rekening met de datalimiet per dag.
  • Werkt ‘Altijd Pinnen’ ook als de stroom is weggevallen? • Nee, ‘Alleen Pinnen’ werkt alleen als het modem van stroom is voorzien.
 • Website & e-mail

  “Website en e-mail onder eigen naam” van IntoInternet geeft u als bedrijf of particulier een eigen naam op het internet. IntoInternet registreert voor u een eigen domeinnaam, zodat u herkenbare e-mail adressen kunt aanmaken en een eigen website op internet kunt publiceren (bv: jan@bedrijfsnaam.nl en www.bedrijfsnaam.nl).

  De dienst bestaat standaard uit de volgende componenten:

  • IntoInternet registreert voor u een eigen domeinnaam (www.bedrijfsnaam.nl)
  • 5 Mail­boxen waar u per mail­boxen 10 ‘aliassen’ op kunt aanmaken
  • 1000MB Opslagruimte voor mail en website
  • Zelf e-mail adressen aanmaken en aanpassen via de website
  • Toegang tot de beheerpagina’s van uw website zodat u instellingen van uw website kunt wijzigen
  • Wilt u meer e-mail­adressen of opslagruimte dan kunt u uw standaardpakket altijd uitbreiden.

   

  WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U?
  Website en e-mail onder eigen naam heeft voor u verschillende voordelen:

  1. herkenbare en makkelijk te onthouden e-mail-adressen;
  2. het domein wordt uw eigendom dus u hoeft nooit meer e-mail adressen te veranderen;
  3. zelf uw instellingen beheren via de beheerpagina’s van InToInternet.

  PRIJZEN (excl. BTW)

  WEBSITE + E-MAIL

  • Website + 5 emailadressen (1000 MB opslagruimte)

  Maandelijkse Kosten                                                • € 5,00

  Eenmalige Kosten                                         • € 5,00

   

  OPTIES                                               MAANDELIJKSE KOSTEN

  • Extra e-mail boxen (per 5) • € 5,00
  • Extra opslagruimte (per 1000 MB) • € 5,00

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Inhoud standaard pakket Website en e-mail onder eigen naam

  • 10GB verkeer naar of van uw website
  • 1000MB opslagruimte voor mail of home­page
  • Een eigen domeinnaam (www.bedrijfsnaam.nl)
  • 2 sub­domeinen (bv inkoop.bedrijfsnaam.nl)
  • 5 e-mail­boxen
  • 5 mailinglijsten
  • 10 e-mail aliassen per box
  • 1 MySQL database
  • 2 FTP accounts
  • CGI en PHP toe­gang voor dynamische webpagina’s
  • Spam filter (SpamAssasin)
  • Cron jobs ondersteuning

   

  • Extra opties
  • Extra data­verkeer (per 10GB)
  • Extra opslagruimte (per 1000MB)

  • Extra e-mailadressen (per 5)

 • Back-up-verbinding

  Met de back-up-verbinding heeft u maximale zekerheid dat uw internet- en/of telefonie door blijft gaan ook bij een storing van de hoofdverbinding.

  Veel ondernemingen zijn tegenwoordig afhankelijk van een goed werkende internet- en telefoonverbindingen. Om het risico op onderbrekingen van de verbindingen te minimaliseren, biedt IntoInternet een back-up-verbinding aan. Bij een back-up-verbinding wordt uw ‘hoofdverbinding’ uitgebreid met een 2e aansluiting bij een andere netwerkleverancier. Indien er een storing optreedt op uw hoofdverbinding, dan zal de door IntoInternet geplaatste netwerkapparatuur (router) dit signaleren en automatisch overschakelen naar de back-up-verbinding. Omdat de back-up-verbinding van een andere netwerkleverancier (met een andere infrastructuur) komt is de kans zeer klein dat deze ook niet zal functioneren, waardoor iedereen binnen uw onderneming gewoon (weliswaar met een lagere bandbreedte) door kan werken.

  BEWAKINGSCENTRUM
  IntoInternet bewaakt actief alle verbindingen van haar klanten. Dit betekent dat wij signaleren als er een storing is met de hoofdverbinding en deze storing actief gaan oppakken. U werkt ondertussen gewoon verder op de back-up-verbinding. Het enige dat u merkt is dat de snelheid van uw verbinding lager is, omdat voor de back-up-verbinding gebruik gemaakt wordt van een DSL-lijn met lagere bandbreedte/snelheid.

  TECHNISCHE GEGEVENS

  • Gebruikte technologie • BGP (Border Gateway Protocol)
  • Gebruikte router • Mikrotik RB1100
  • Snelheid back-up verbinding • 8/1 Mbps (down- en upload)

  • Vertraging herroutering bij incident       • ± 15-30 seconden